Search Our Site

دگرگونی های جوامع بشری و رشد لحظه ای تکنولوژی فشار کاری مدیران را افزایش داده است به طوری که آن ها از لحاظ عملکرد تحت فشار و محدودیت های زمانی، مکانی و منابع قرار دارند.MMM 2017

لذا در پاسخ به این نیاز و بر پایه تحقیقات و تجربیات 10 سال گذشته چند موسسه مشاوره اروپایی در همکاری با مدیران اجرایی سازمان های معتبر جهانی و نیز بهره گیری از تجربیات کارآفرینان و مدیران موفق ایرانی؛ گردهمایی آموزشی ”مدیریت ماتریسی مدرن مبتنی بر 96 ابزار کلیدی شرکت های معتبر جهانی“ طراحی و تدوین گردید. این دوره تلفیقی از تجربه و دانش در مدیریت، صنعت و مشاوره است. آنچه برای مدیران عصر حاضر ضروری به نظر می رسد یک خلاصه اجرایی از تعدادی مفاهیم و ابزارهای مدیریتی است که بتوانند در صورت لزوم به آن مراجعه نمایند. برخی از این ابزارها ابتکاری و بسیاری از آن ها از منابع صنعتی و علمی است. بعد دیگر و کلیدی این دوره نحوه بهره گیری از ابزارها و بکار گیری ابزار متناسب با شرایط و نیاز پیش روی مدیران است. پس از تحقیقات بسیار، سه روش کاربردی ماتریس پروژه، ماتریس روزمره و فهرست برای انتخاب ابزار مناسب تدوین گردید که توانایی مدیر برای تصمیم سازی و تصمیم گیری را به شدت افزایش می دهد.این دوره فشرده و جامع، نگرش کاملی به همه ابزار های مدیریت از مدیریت زمان تا حل مساله و استراتژی های قیمت گذاری تا کارت امتیاز دهی متوازن را برای شما فراهم می کند.

زمان برگزاری دوره : 8و7 تیرماه 1396

مدت زمان دوره: فشرده - 2 روزه

بهای دوره: 650.000 تومان