Search Our Site

رویدادها و همایش های افرا

MMM 2017

مدیریت ماتریسی مدرن مبتنی بر 96 ابزار کلیدی سازمان های معتبر جهانی

دگرگونی های جوامع بشری و رشد لحظه ای تکنولوژی فشار کاری مدیران را افزایش داده است به طوری که آن ها از لحاظ عملکرد تحت فشار و محدودیت های زمانی، مکانی و منابع قرار دارند. لذا در پاسخ به این نیاز و بر پایه تحقیقات و تجربیات 10 سال گذشته چند موسسه مشاوره اروپایی…
WTSO 2017

گذار به سازمان هوشمند و مدیریت مبتنی بر سامانه های نوین خودکارسازی

تلاقی تورم، رکود و شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی، افزایش هزینه ها، نوسانات نامنظم بازارها و بسیاری عوامل دیگر، سازمان ها و کسب و کارهای بزرگ و کوچک را در سراسر دنیا دچار چالش های جدید کرده است. غالب مدیران ایرانی به پیروی از شرکت های غربی در دوران بحران…
AHLEMP 2017

مدیریت اجرایی و رهبری پیشرفته مراکز خدمات درمانی ، دارویی و آزمایشگاهی

یکی از مولفه های مهم در رشد و توسعه کشور، توسعه ی همه جانبه ی خدمات بهداشتی و درمانی و بهبود سطح سلامت عمومی است. دستیابی به این مهم، نیازمند مدیریت نظام مند و مبتنی بر دانش روز است. با گسترش مراکز درمانی دولتی و ایجاد مراکز خصوصی به موازات آن ، نیاز به آموزش…